Algemene voorwaarden Bonsaishop Fagus
Inhoud

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Herroepingsrecht niet-levende producten
Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht levende producten zoals Bonsai, bomen en siergewassen
Artikel 8 De prijs
Artikel 9 Levering
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Eigendom
Artikel 12 Kwaliteit en garantieregeling
Artikel 13 Klachten
Artikel 14 Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Afnemer: een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Bonsaishop Fagus en op deze manier een overeenkomst aangaat met Bonsaishop Fagus;
• Begunstigde: de persoon of het bedrijf dat van de Afnemer een product ontvangt die dat via Bonsaishop Fagus heeft besteld;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Levend product: bomen, siergewassen
• Dag: kalenderdag;
• Schriftelijk: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Bonsaishop Fagus
Paddenpoel 2
6987 GG Giesbeek
Telefoonnummer: +31 (0)6 293 888 45
E-mail adres: info@bonsaishopFagus.nl
KvK-nummer: 70900906
Btw-identificatienummer: 0012.81.803.B.56

Artikel 3 Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bonsaishop Fagus en op elke overeenkomst tussen Bonsaishop Fagus en de afnemer.
• Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk door beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Bij overeengekomen afwijking van een bepaling blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
• Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Afnemer deze algemene voorwaarden.
• Bonsaishop Fagus is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met een Afnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering door Bonsaishop Fagus gebruik wordt gemaakt van derden.
• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
• Indien Bonsaishop Fagus niet steeds de algemene voorwaarden naleeft, betekent dit niet dat de onderdelen daarvan niet van toepassing zijn.
• Bonsaishop Fagus kan in altijd de stipte naleving van de algemene voorwaarden verlangen.

Artikel 4 Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Bonsaishop Fagus kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer kan begrijpen dat er een vergissing of typfout gemaakt is. Ook Systeemfouten en technische storingen kunnen Bonsaishop Fagus niet worden aangerekend.
• Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Bonsaishop Fagus zal zo spoedig mogelijk een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (de bestelling) aan de Afnemer verzenden. Deze bevestiging kan telefonisch worden gedaan dan wel per e-mail naar het opgegeven e-mailadres worden verzonden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst
• Door de Afnemer gewenste wijzigingen in de overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk aan Bonsaishop Fagus te worden doorgegeven. Wijziging van de overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging hiervan door Bonsaishop Fagus .
• Wijziging van de overeenkomst kan tot gevolg hebben dat leveringstermijnen dienen te worden aangepast.
• De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft dient de consument contact op te nemen via e-mail of telefoon. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst en na schriftelijke goedkeuring op eigen kosten geretourneerd te worden. De producten dienen onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd.

Artikel 6 Herroepingsrecht niet-levende producten
• Bij de aankoop van niet-levende producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien(14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer.
• Tijdens de termijn zoals genoemd in lid 1 zal de Afnemer en/of Begunstigde zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bonsaishop Fagus retourneren, conform de verstrekte instructies.
• indien de consument een herroepingsrecht heeft dient de consument contact op te nemen via e-mail of telefoon. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst en na schriftelijke goedkeuring op eigen kosten geretourneerd te worden. De producten dienen onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht levende producten zoals Bonsai, bomen en siergewassen
• Bonsaishop Fagus geeft gezien de eigenschappen van de producten, afnemers niet de mogelijkheid om bij aankopen van Bonsai of siergewassen de overeenkomst te ontbinden zonder duidelijke reden. De levende producten zullen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 De prijs
• Genoemde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 9 Levering
• Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Bonsaishop Fagus kenbaar heeft gemaakt.
• Bonsaishop Fagus streeft naar een leveringstermijn van maximaal 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, neemt Bonsaishop Fagus zo spoedig mogelijk contact hierover op met de Afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de levertijd de 30 dagen overschrijdt.
• Indien levering van een besteld product onverhoopt (al dan niet tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zal Bonsaishop Fagus indien mogelijk een vervangend product beschikbaar stellen. De Afnemer heeft de mogelijkheid dit vervangende product af te nemen dan wel de factuur aan te laten passen met het aankoopbedrag van het niet leverbare product. Indien de afnemer besluit geen vervangend product te willen ontvangen zal Bonsaishop Fagus overgaan tot het terug betalen van het aankoopbedrag van het niet leverbare product. Uiterlijk na 30 dagen zal Bonsaishop Fagus het bedrag terug storten. Bonsaishop werkt niet met nalevering.
• De door Bonsaishop Fagus ingeschakelde bezorgdienst Postnl zal de bestelling maximaal twee maal op het bezorgadres aanbieden. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan nadien – gelet op de aard van de producten – de bestelling gedurende maximaal drie dagen worden afgehaald op het postkantoor. Na deze termijn wordt de bestelling beschouwd als zijnde geleverd. Grotere bestellingen met een afwijkend formaat en gewicht kunnen geleverd worden via een bodedienst. Hiervoor geldt een afwijkende werkwijze. Hierover wordt de Afnemer vooraf geïnformeerd.
• Afnemer gaat ermee akkoord dat de bestelling, indien mogelijk, bij buren zal worden afgegeven als op het bezorgadres aflevering op dat moment niet mogelijk blijkt.
• Wanneer de bestelling retour komt omdat de Begunstigde bijvoorbeeld op vakantie blijkt of verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres of op ontbinding van de overeenkomst. Bonsaishop Fagus is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de Afnemer. De Afnemer dient zich bij het opgeven van een bezorgadres ervan te verzekeren of de adresgegevens juist zijn.
• Gevallen van transportschade dient de Afnemer binnen 48 uur na levering te melden bij Bonsaishop Fagus .

Artikel 10 Betaling
• De Afnemer kan betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. In geval van betaling via overboeking, dient betaling uiterlijk binnen 10 dagen na orderbevestiging te zijn Betaald.
• Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bonsaishop Fagus het recht de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling komen voor rekening van Afnemer alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten die Bonsaishop Fagus in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.
• Bonsaishop Fagus behoudt zich het recht voor overeenkomsten niet uit te voeren indien de Afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn voldaan.

Artikel 11 Eigendom
• Geleverde producten blijven eigendom van Bonsaishop Fagus totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 12 Kwaliteit en garantieregeling
• Bonsaishop Fagus staat in voor de soortechtheid van de geleverde producten, overeenkomstig de omschrijving in het aanbod. Omdat het natuurproducten betreft, kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten enigszins afwijken van op de website getoonde afbeeldingen en kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van voorgaande leveringen.
• Als gevolg van seizoensinvloeden kunnen producten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen en kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van voorgaande leveringen.
• Afnemer en Bonsaishop Fagus zullen bij een beroep op de garantieregeling in overleg zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld vervanging van het product door een nieuw (gelijksoortig) product of retournering van het aankoopbedrag van het betreffende product.
• Bonsaishop Fagus dient in staat te worden gesteld het ingediende beroep op de garantieregeling te controleren.
• Voor een gegrond beroep op de garantieregeling dient de Afnemer/Begunstigde zorg te hebben gedragen voor een goede verzorging van het product, waaronder onder andere begrepen worden het volgen van de verzorgingstips, het zorgdragen voor bestrijding van ongedierte en plantenziekten, het zorgdragen voor de juiste standplaats voor wat betreft ondergrond en zonlicht.
• Schade door vorst, uitdroging of extreme weersomstandigheden wordt niet door de garantie gedekt.

Artikel 13 Klachten
• Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan Bonsaishop Fagus .
• Klachten met betrekking tot transport en levering van de producten dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan Bonsaishop Fagus .
• Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven de Afnemer niet het recht de gehele overeenkomst te annuleren.
• Bonsaishop Fagus dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
• Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen
• 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Bonsaishop Fagus of haar toeleveranciers.
• 2. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen dienen ter aanduiding en binden Bonsaishop Fagus niet. Omdat het natuurproducten betreft, kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten enigszins afwijken van op de website getoonde afbeeldingen. Ook als gevolg van seizoensinvloeden kunnen producten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Dit geeft de Afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.